فیلتر بر اساس مجموعه ها
چنش بر اساس

ریل پاور

ریل پاور   طول ......................... 120 میلیمتر عرض .......................... 32 میلیمتر عرض قوطی ......................... 41 میلیمتر

ریل آکا 10

 ریل آکا 10  طول ......................... 72 میلیمتر عرض .......................... 38 میلیمتر عرض قوطی ......................... 10…

ریل آکا 20

ریل آکا 20 طول ......................... 82 میلیمتر عرض .......................... 38 میلیمتر عرض قوطی ......................... 20…

ریل بکا

ریل بکا طول ......................... 60 میلیمتر عرض .......................... 38 میلیمتر عرض قوطی ......................... 10 میلیمتر